Houder en algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden - hierna te noemen AV -, regelen de aankoopvoorwaarden van de verschillende producten die worden aangeboden op onze website: www.proskiacademy.com, eigendom van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U., een Spaanse onderneming, met fiscaal identificatienummer B33947607, en gevestigd te Carretera de la Providencia 1482, 33203 Gijón, Asturië - Spanje.

Gebruikers die aankopen doen op www.proskiacademy.com

aanvaarden deze AV volledig en zijn eraan gebonden, alsof ze geschreven waren op het ogenblik van de overeenkomst/aankoop.

Het is een essentiële vereiste om de AV te lezen en te aanvaarden, voorafgaand aan de aankoop van een product via www.proskiacademy .com.

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De AV zullen altijd toegankelijk zijn via de website, zodat de gebruiker ze op elk moment kan raadplegen of afdrukken.

De prijzen en verkoopsvoorwaarden zijn louter informatief en kunnen worden aangepast aan marktschommelingen. Het plaatsen van de bestelling door het invullen van het bestelformulier impliceert evenwel dat de aangeboden prijs en de op dat moment geldende algemene verkoopvoorwaarden worden nageleefd. Zodra de bestelling is geformaliseerd, wordt de aankoop geacht volledig te zijn afgerond, met alle wettelijke garanties die de kopende consument beschermen en vanaf dat moment hebben de prijzen en voorwaarden een contractueel karakter en kunnen ze niet worden gewijzigd zonder het uitdrukkelijke akkoord van beide contractanten. Het contract wordt in het Spaans geformaliseerd. Het elektronische document waarin het contract wordt geformaliseerd, wordt gearchiveerd en de gebruiker heeft er toegang toe in zijn klantenruimte.

Verzending

 • Levertijden variëren tussen 7 en 10 dagen. Wij kunnen deze levertijden niet garanderen, hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de transportbedrijven deze waar mogelijk naleven. In plattelandsgebieden die ver van de stedelijke centra verwijderd zijn, is het niet mogelijk de levering binnen deze termijnen te garanderen.
 • De levertijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van elk product, die bij elk van de aangeboden producten wordt aangegeven. Bij bestellingen die meerdere artikelen omvatten, wordt één enkele zending gemaakt en komt de levertijd overeen met het artikel met de langste levertijd.
 • De klant heeft 72 uur de tijd om de integriteit van alle onderdelen van de bestelling te controleren en na te gaan of alles wat in de producten moet zijn opgenomen ook daadwerkelijk is opgenomen. Na deze 72 uur wordt de zending als geaccepteerd beschouwd en worden geen claims geaccepteerd voor schade of gebreken aan de zending.
 • Een bestelling wordt als geleverd beschouwd wanneer het ontvangstbewijs door de klant is ondertekend. Het is binnen de volgende 24 uur dat de klant de producten bij ontvangst moet controleren en eventuele bezwaren moet aangeven.
 • Als u een product ontvangt dat door het transport is beschadigd, is het raadzaam om binnen 24 uur contact met ons op te nemen om het incident bij de transporteur te kunnen claimen. Op dezelfde manier is het raadzaam het transportbedrijf te laten weten of er schade is in hetzelfde leveringsdocument dat het transportbedrijf u ter ondertekening geeft.

Geeft

U hebt 30 dagen om een product terug te sturen vanaf het moment dat u het thuis ontvangt. Om dit te doen, logt u in op www.proskiacademy.com met uw gebruikersgegevens, gaat u naar het klantengedeelte in de rubriek "Bestellingen en facturen", geeft u de betreffende bestelling weer en selecteert u het product of de producten die u wilt retourneren.

Zodra wij het product/de producten hebben ontvangen, betalen wij u terug volgens de door u gebruikte betaalmethode:

 • Als u met een creditcard hebt betaald, crediteren wij uw rekening binnen 48 tot 72 uur.
 • Als u per bankoverschrijving betaalt, vragen wij u om een rekeningnummer om de betaling uit te voeren. Houd er rekening mee dat het tot 48 werkuren kan duren voordat de betaling op uw bankrekening staat.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken of de werking ervan vast te stellen.

U vindt meer informatie over de retourprocedure door een e-mail met als onderwerp "Ik wil een retourzending doen" te sturen naar ons Support Centre.

Retourvoorwaarden voor particuliere klanten

 • Retourzendingen van de volgende producten worden niet aanvaard, zoals bepaald in Koninklijk Wetgevend Besluit 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt:
  1. De verlening van diensten, wanneer met de uitvoering is begonnen, met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en gebruiker en met diens erkenning dat hij zich ervan bewust is dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren zodra de overeenkomst door de ondernemer volledig is uitgevoerd.
  2. De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  3. De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument en de gebruiker zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd, zoals op bestelling geconfigureerde computers.
  4. De levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen.
  5. De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn ontzegeld (bijvoorbeeld producten en keukenapparatuur en dergelijke).
  6. De levering van goederen die na levering en gelet op hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.
  7. De levering van verzegelde geluids- of video-opnamen of verzegelde software die na levering door de consument en de gebruiker zijn ontzegeld.
  8. De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de gebruiker in de wetenschap dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.
 • Alle goederen moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat en beschermd worden teruggestuurd, waarbij stickers, zegels of plakband direct op het oppervlak of de verpakking van het artikel moeten worden vermeden. Anders behoudt PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. zich het recht voor de terugzending te weigeren.
 • Zodra het retourformulier is ingevuld en naar ons is verzonden, ontvangt u per e-mail instructies over hoe u het naar ons kunt sturen. U moet de goederen onverwijld opsturen, binnen 30 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gebracht van uw wens om van dit recht gebruik te maken.
 • U bent verantwoordelijk voor de retourtransportkosten. U bent vrij om het agentschap te kiezen dat het beste bij uw behoeften past of dat u de meest concurrerende tarieven biedt.
 • Zodra wij de goederen hebben ontvangen en gecontroleerd of ze in perfecte staat zijn, verwerken wij de terugbetaling. We zullen de ontvangen betaling terugbetalen. Wij betalen u binnen maximaal 30 kalenderdagen nadat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht. Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen.
 • Teruggave van producten met geschenk of promotie. De volledige terugzending (volledig pakket of artikel + geschenk) is verplicht om tot terugbetaling over te kunnen gaan. In het geval van producten die downloadcodes voor programma's of video's bevatten, is het een vereiste deze niet te hebben gedownload om over te gaan tot de volledige terugbetaling. In geval van downloaden wordt het bedrag van het programma of de video in mindering gebracht op het terug te betalen totaalbedrag.

Garanties

Alle informatie over productgaranties valt onder de regelgeving van de Europese Unie.

Annuleringen van bestellingen

Voor annuleringen van bestellingen die een terugbetaling aan de klant inhouden en die via bankoverschrijving gebeuren, geldt een maximumtermijn van 30 dagen voor de administratieve procedures, hoewel wij proberen de termijn tot maximaal 7 dagen te beperken.

Geschillenbeslechting

Onlinebeslechting van consumentengeschillen overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013: de Europese Commissie stelt een platform voor onlinebeslechting van geschillen ter beschikking via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.