Wettelijke kennisgeving

 

 

Identificatiegegevens

Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, stellen wij u hierbij in kennis:

 • PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. is een bedrijf dat zich toelegt op de online verkoop van sportartikelen.
 • PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. is ingeschreven in het handelsregister van Asturië, volume 3607, boek 0, folio 142, pagina AS-36601, opschrift 3.
 • PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. met CIF B33947607, is een bedrijf dat voor deze informatie gevestigd is te Carretera de la Providencia, 1482, 33203 Gijón, en dat momenteel verantwoordelijk is voor de exploitatie, het beheer en de werking van de website www.ski-simulator.es. Andere contactgegevens die wij u ter beschikking stellen: info@proskiacademy.com

Gebruikers

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal is de voorwaarde van de GEBRUIKER, die vanaf deze toegang en/of dit gebruik de hierin weergegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn.

Gebruik van het portaal

www.proskiacademy.com geeft toegang tot een groot aantal producten, informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op het internet die toebehoren aan PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U., of aan derden waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord ontvangen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en diensten die ORZAS via haar portaal aanbiedt op gepaste wijze te gebruiken en, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking, deze niet te gebruiken voor:

 • Het ontplooien van activiteiten die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn.
 • Verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, illegale pornografische, terroristische of mensenrechten aard.
 • Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U., haar leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die voornoemde schade kunnen veroorzaken;
 • Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze eventueel gebruiken en hun berichten wijzigen of manipuleren.

Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle onderscheidende tekens, merken, commerciële namen, inhoud, structuur, ontwerp en presentatievorm van de elementen en alle andere informatie die op deze website verschijnen zijn eigendom van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. zelf of als rechtverkrijgende en worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is de gebruiker verboden de in het vorige punt bedoelde elementen te reproduceren, te transformeren, te verspreiden, openbaar te maken en, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie ervan uit te voeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U..
 3. De gebruiker onthoudt zich van elk gebruik dat de beveiligingen of veiligheidssystemen die eventueel geïnstalleerd zijn, kan onderdrukken, wijzigen, omzeilen of manipuleren en dat een risico of schade kan inhouden of de website en/of de inhoud ervan onbruikbaar kan maken.
 4. PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventuele oneigenlijke gebruik dat derden van deze webpagina maken, noch voor de informatie die zij via deze webpagina aan derden doorgeven. Het gebruik dat de gebruiker kan maken van de inhoud en de eventuele gevolgen of schade die daaruit kunnen voortvloeien, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. sluit zich uit voor alle schade van welke aard dan ook die aan gebruikers wordt toegebracht door het gebruik van links, directories en zoekinstrumenten waarmee gebruikers toegang krijgen tot websites van en/of beheerd door derden, alsmede de aanwezigheid van virussen of andere kwaadaardige codes in de inhoud die elke vorm van schade aan het computersysteem, elektronische documenten of gebruikersbestanden kunnen veroorzaken. PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. behoudt zich het recht voor alle juridische stappen te ondernemen die zij passend acht voor elk onrechtmatig gebruik door derden van de inhoud van haar webpagina.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door, maar niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het feit dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

Wijzigingen

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die zij nodig acht op haar portaal, waarbij zij zowel de inhoud en de diensten die via het portaal worden aangeboden als de wijze waarop deze op het portaal worden gepresenteerd of geplaatst, kan wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Links

In het geval dat de domeinnaam links of hyperlinks naar andere Internet sites bevat, oefent PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. geen enkele controle uit over deze sites en de inhoud ervan. PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van een link naar een externe website, noch voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van materiaal of informatie op een van deze hyperlinks of andere internetsites. Het opnemen van deze externe verbindingen impliceert evenmin enige vorm van associatie, fusie of deelneming met de verbonden entiteiten.

Links

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan gebruikers die de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

Recht op uitsluiting

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan gebruikers die de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

Algemeen

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. zal de niet-naleving van de voorwaarden evenals elk oneigenlijk gebruik van haar portaal vervolgen, door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te oefenen die haar wettelijk toekomen.

Wijziging van deze voorwaarden en duur

PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. kan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, die naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier staan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen PRO SENSOR DEVELOPMENT, S.L.U. en de GEBRUIKER zal worden beheerst door de huidige Spaanse wetgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de Spaanse rechtbanken en tribunalen.

Onlinebeslechting van consumentengeschillen overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013: de Europese Commissie stelt een platform voor onlinebeslechting van geschillen ter beschikking via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.